NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

Talent acquisition specialist (m/v - h/f) – BXL - closed

03 december 19

Talent acquisition specialist (m/v) - Brussel
 
 
Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale  opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70 % lokaal personeel.
 
 

Context
 

In het kader van de ontwikkeling van onze activiteiten (nieuwe partnerlanden, nieuwe thema's, ...) en de evolutie van onze HR strategie, zijn wij op zoek naar een Talent acquisition specialist om ons team te versterken.
 


Functiebeschrijving
 

Je zal deel uitmaken van het team ‘Human Capital Management’, verantwoordelijk voor Talent acquisition, Talent management en competentieontwikkeling.
 
Als Talent acquisition specialist voer je een proactief en kwalitatief hoogstaand talentacquisitieprocesuit. Op die manier zijn wij in staat om de meest geavanceerde expertise aan te trekken om te voldoen aan de behoeften op korte, middellange en lange termijn van onze organisatiezodat Enabel zijn objectieven kan realiseren.
 
Je zal verantwoordelijk zijn voor het zoeken, rekruteren en selecteren van zowel functies op de hoofdzetel, als voor expatriatie functies in de verschillende landen waar wij actief zijn[1]in diverse domeinen zoals: governance, landbouw, onderwijs en beroepsinschakeling, gezondheidszorg, climate change, Private Sector Development, digitalisering, ...
Alle selecties vinden plaats op de hoofdzetel in Brussel in samenwerking met onze collega’s en partners in de verschillende landen.
 

 • Je staat in voor de intake met de hiring managers, bepaalt voor elke post op een creatieve manier de meest geschikte rekruteringsstrategie, via de juiste rekruteringskanalen ;
 • Je screent en selecteert de juiste kandidaat ;
 • Je coacht jouw kandidaten door de gehele candidate journey – van (actieve) recruitment, tot pre-screening, doorheen de verschillende interviews en de eventuele assessments.
 • Je onderhoudt een optimale communicatie met jouw interne klanten, externe stakeholders, kandidaten, HR collega’s
 • Samen met jouw collega’s verzeker je dat Enabel over de juiste tools en processen beschikt om de best mogelijke beslissingen betreffende de kandidaten te nemen.
 • Eén van jouw objectieven zal eveneens zijn om proactieve, kwaliteitsvolle talent acquisitie methodes te implementeren die talenten ook op middellange en lange termijn aantrekken; net zoals het mee helpen ontwikkelen van employer branding activiteiten.


Je profiel
 

 • Vereiste opleidingsniveau en ervaring
  • Voor deze functie zien we bij voorkeur een Master met minimum 3 jaar ervaring in Talent acquisition.
 • Vereiste competenties
  • Je hebt een perfect zicht op mogelijke rekruteringskanalen en het gebruik van sociale media,  en je bent vertrouwd met selectietechnieken op basis van competenties ;
  • Je bent klantgericht en gefocust op resultaten;
  • Je beschikt over goede communicatievaardigheden en bouwt goede relaties met alle betrokkenen uit;
  • Vlot Nederlands en Frans spreken en schrijven en zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels.
  • We vragen ook om de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren(https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

 
 
Wij bieden

 •  Een zinvolle baan met een concrete en gediversifieerde impactbij een voortdurend evoluerende organisatie die bekendstaat om haar kwaliteitsvolle uitvoering van ontwikkelingsprojecten en haar aandacht voor haar medewerkers ;
 • Een uitdagende omgeving in een internationale context, met een entrepreunial spirit en de drive om steeds beter te worden ;
 • Een omgeving ook waar er nog ruimte is om het verschil te maken;
 • Afwisseling in rekruteringsactiviteiten, in de landen waarvoor kandidaten gezocht worden, soorten functies (van support functies, over topexperten, tot managementfuncties), in de nationaliteiten van de kandidaten ;
 • Ruimte om je te ontplooien en te evolueren;
 • Een contract van onbepaalde duur, voornamelijk gebaseerd op ons hoofdkantoor. Makkelijk met het openbaar vervoer bereikbare kantoren gelegen in hartje Brussel, in de Marollen, een bruisende en aangename buurt.
 • Een loonpakket dat bestaat uit een brutomaandsalaris dat je relevante ervaring valoriseert en berekend is op basis van onze loonschalen, aangevuld met extralegale voordelen bestaande uit maaltijdcheques, een verzekering ziekenhuisopname en gezondheidszorg, een groepsverzekering, een ETHIAS-Assistance 24u/24, een dertiende maand, dubbel vakantiegeld en de kosten voor het openbaar vervoer 100 % terugbetaald.
   

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.
 
Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.


Interesse?
 


Bezorg ons dan snel je kandidatuur met een recent curriculum vitae en een motivatiebrief, ten laatste op 31/12/2019 via deze link.
 
Alleen de kandidaturen die via deze link worden ingevoerd zullen in overweging genomen worden.


[1]Onze huidige partnerlanden zijn: Benin, Burkina Faso, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Guinee, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, de Palestijnse Gebieden, Rwanda, Senegal en Tanzania. Verder voeren wij projecten uit in volgende landen: Mauritanië, Guinee-Bissau, Gambia, Jordanië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, ...

_________________

Enabel est l’Agence belge de développement. Elle exécute et coordonne la politique belge de développement international, et travaille principalement pour le compte de l’État belge. L’Agence met également en œuvre des actions pour d’autres organisations nationales et internationales. Avec 1400 collaborateurs, dont plus de 70 % de personnel local, Enabel gère quelque 150 projets, essentiellement dans des États fragiles d’Afrique.


Contexte


Dans le cadre du développement de nos activités (nouveaux pays partenaires, nouveaux domaines thématiques…) et de l’évolution de notre stratégie de gestion des ressources humaines, nous recherchons un Talent aquisition specialist pour renforcer notre équipe.Description de la fonctionVous faites partie de l’équipe Human Capital Management, responsable du Talent acquisition, de la gestion des talents et du développement des compétences.

 

En tant que Talent acquisition specialist, vous mettez en œuvre un processus qualitatif d’acquisition de talents, permettant d’attirer des expertises de pointe pour satisfaire aux besoins à court, moyen et long terme de notre organisation afin d’atteindre les objectifs d’Enabel.

 

Vous recherchez, recrutez et sélectionnez des candidats aussi bien pour les fonctions à Bruxelles que pour les fonctions d’expatriés dans les pays dans lesquels nous sommes actifs[1], dans des domaines variés tels que : la gouvernance, l’agriculture, l’éducation et l’insertion, les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, le private sector development, la digitalisation... Ces sélections ont lieu au départ de Bruxelles en collaboration avec nos collègues et nos partenaires dans les différents pays. Pour ce faire :

 • Vous menez l’entretien d’intake avec les hiring managers et vous déterminez, de manière créative, la stratégie et les canaux de recrutement les plus adéquats pour chaque poste. 
 • Vous réalisez les différentes étapes de la sélection et accompagnez le candidat tout au long du processus : recrutement (actif), prescreening de cv, entretiens et assessments éventuels.
 • Vous entretenez une communication optimale avec vos clients internes, les stakeholders externes, les candidats et les collègues.
 • Avec vos collègues, vous vous assurez qu’Enabel dispose des outils et processus efficients pour pouvoir prendre les meilleures décisions concernant les candidats.
 • Un de vos objectifs sera également d’implémenter des méthodes d’acquisition des talents proactives et de qualité pour attirer les talents à moyen et long terme ainsi que de développer des activités d’employer branding.


Votre profil

 • Niveau de formation et expérience requis
  • Pour cette fonction, nous recherchons de préférence un diplôme de niveau Master avec 3 ans d’expérience minimum en Talent acquisition.
 • Compétences requises
  • Vous êtes parfaitement familiarisé(e) avec les canaux de recrutement et l’utilisation des médias sociaux et vous maîtrisez les techniques de sélection basées sur les compétences ;
  • Vous êtes orienté.e client et motivé.e par les résultats concrets ;
  • Vous avez de solides aptitudes à la communication et vous construisez de bonnes relations avec vos interlocuteurs ;
  • Expression aisée tant à l’oral qu’à l’écrit en françaiset en néerlandais ainsi que de très bonnes capacités de communication orale et écrite en anglais.
  • Nous demandons également de s’engager à respecter la vision, la mission et les valeurs d’Enabel(https://www.enabel.be/fr/content/vision-mission-valeurs-de-enabel). 


Nous vous offrons

 

 • Une fonction porteuse de sens, avec un impact concret et diversifiéeau sein d’une organisation en constante évolution, réputée pour sa qualité de mise en œuvre de projets de développement et  attentive à ses collaborateurs.
 • Un environnement avec de nombreux challenges dans un contexte international, avec un esprit entrepreneurial et le drive de toujours devenir meilleur.
 • Un environnement dans lequel il y a encore de la place pour faire la différence.
 • Une grande diversitédans les activités de recrutement, tant au niveau des pays, que des types de fonctions (fonctions de support, experts de haut niveau, fonctions de management) et de la nationalité des candidats.
 • L’espace pour vous épanouir et pour évoluer.
 • Un contrat CDIbasé principalement au sein de notre siège social. Nos bureaux sont situés à Bruxelles, dans l’agréable et vivant quartier des Marolles, facile d’accès en transport en commun ou en train. 
 • Un package salarial comprenant le salaire mensuel brut qui valorise votre expérience pertinente et correspondant à nos barèmes ainsi que des chèques repas, une assurance hospitalisation/soins de santé, une assurance de groupe, une ETHIAS-Assistance 24 h/24, un 13e mois, un double pécule de vacances, le remboursement à 100% des frais de transports en commun.

 • Cette publication peut donner lieu à la constitution d’une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans pour toute fonction similaire.

   

Enabel s’engage pour l’égalité des chances et la diversité au sein de son personnel. Nous ne faisons pas de discrimination fondée sur le genre, l’origine, l’âge, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou tout autre facteur que les compétences.


Intéressé/e?


Postulez, au plus tard le 31/12/2019, ici et joignez votre CV actualisé et une lettre de motivation.
 
Seules les candidatures introduites via le lien ci-dessus seront prises en considération.


[1]Nos pays partenaires actuels sont : Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinée, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Territoire palestinien ainsi que des projets dans les pays suivants : Mauritanie, Guinée-Bissau, Gambie, Jordanie, RCA…

Enabel