NL FR

HRPRO.be is the association of HR Professionals in Belgium.

We give a voice to the HR Profession in Belgium.

De Preventie van Burnout

10 november 23
Geschreven door:


De Nationale Arbeidsraad (NAR) keurde op 8 november 2023, de eenparige Aanbeveling N° 30 over de “Preventie van burn-out - Voor gezonde werknemers in gezonde organisaties “ goed. Deze Aanbeveling is gericht aan alle ondernemingen, instellingen en sectoren. Ze is tevens relevant voor de overheden.

De aanpak werd succesvol uitgetest in pilootprojecten. Deze pilootprojecten toonden aan dat

  • een pluridisciplinaire, brede aanpak nodig is. De aanpak dient gericht te zijn op het individu én de organisatie (collectief; de 5 A’s : arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden) om echte primaire preventie van burn-out op te leveren.

  • een participatieve aanpak werkt. Het is immers van belang dat er een draagvlak is voor de aanpak, zowel bij de werkgever/het management als de werknemers
  • cruciaal is dat de aanpak mee gedragen wordt door de overlegorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de vakbondsafvaardiging in de onderneming)conform hun respectieve bevoegdheden.
  • de aanpak structureel ingebed is in het strategisch beleid van de organisatie op langere termijn.
  • Het sector-niveau, dat dichter staat bij de ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak, een dynamiek kan ontwikkelen die er voor zorgt dat de ondernemingen niet stoppen na de analyse-fase, maar  effectief een actieplan ontwikkelen.

De volledige tekst is te vinden op deze plaats. 

David Ducheyne

Voorzitter - Président HRPro.be