NL FR

HRPro.be est l’association des professionnels en RH en Belgique.

Nous donnons une voix à la profession RH en Belgique.

La start-up Uman.ai et l'association pour les professionnels des RH en Belgique hrpro.be concluent un partenariat

29 septembre 20
Écrit par:

Start-up Uman.ai en de vereniging voor HR professionals in België hrpro.be sluiten een samenwerking af.

Hrpro.be wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van HR in België. Dat doen ze via het jaarlijkse congres, naast de vele sessies die de verenigingen die lid zijn van hrpro.be aanbieden.  Maar omdat hrpro.be staat voor samenwerking, werd ook gezocht naar een platform om sociaal leren mogelijk te maken. Dat platform werd gevonden bij uman.ai, een jonge start-up in Gent.

De HR-community heeft zoveel kennis en ervaring in huis, dat het jammer is dat we die niet zouden ontsluiten. Dankzij uman.ai kunnen wij vanaf nu massaal informatie en kennis delen. De gesprekken met uman.ai dateren van voor de corona-crisis, maar het is duidelijk dat het digitaal ondersteunen van leren voor HR een oplossing is. Daarmee geven we ook het voorbeeld voor anderen, zegt David Ducheyne, voorzitter van hrpro.be. Nu we meer op afstand moeten werken, en kennisdeling sowieso hieronder lijdt, moeten we andere manieren zoeken om te blijven leren.  Ducheyne wijst erop dat het thema van het jaarlijks hrpro-congres levenslang leren was. Door Corona werd dit congres geannuleerd en vervangen door een aantal webinars die in het najaar zullen worden gegeven.

 Jasper Verplanken, co-founder van uman.ai zegt het zo: De samenwerking tussen uman.ai en HRPRO is voor ons het perfecte antwoord op de uitdagingen waar communities vandaag voor staan: het delen van inzichten in deze thuiswerk-tijden, op een intuïtieve en laagdrempelige manier.

We vonden meteen een gemeenschappelijke basis: nl. dat kennisdeling in deze tijden anders kan en moet georganiseerd worden. Voor een grote community als HRPRO dragen we graag ons steentje bij om kennisdeling vlot en efficiënt te organiseren. Kennis moet vrij kunnen vloeien, zonder obstakels en over de muren heen.

We zijn enorm dankbaar dat we kunnen meebouwen aan deze visie en dat we onze persoonlijke expertise inzake kennisdeling ook via het platform beschikbaar kunnen stellen aan alle leden van HRPRO.

Concreet zullen de 3500 HR Professionals die via de 9 aangesloten verenigingen de kans krijgen om via het platform kennis te delen. Gaandeweg wordt expertise opgebouwd en gedeeld.

Hrpro.be werd opgericht in 2016 en omvat naast de 9 ledenorganisaties (VHR, Personeelsclub West-Vlaanderen, HR Lab, VOV, VOCAP, ProHR, HR Public, Epsilon, PMC) ook drie partnerorganisaties (VBO, VDAB en Forem).

Meer info op https://www.hrpro.be  

Uman.ai werd opgericht door Charles Boutens, Jasper Verplanken en Thomas Verschuere.

Meer info op https://www.uman.ai

La start-up Uman.ai et l'association pour les professionnels des RH en Belgique hrpro.be concluent un partenariat.

 

Hrpro.be veut contribuer à la poursuite du développement des RH en Belgique. Ils le font par le biais du congrès annuel, en plus des nombreuses sessions offertes par les associations membres de hrpro.be.  Mais comme hrpro.be est synonyme de coopération, ils cherchent également une plateforme pour rendre l'apprentissage social. Cette plateforme a été trouvée sur uman.ai, une jeune start-up gantoise.

 

La communauté des RH possède tellement de connaissances et d'expérience en interne qu'il est dommage que nous ne puissions pas la débloquer. Grâce à uman.ai, nous pouvons désormais partager des informations et des connaissances en masse. Les conversations avec uman.ai datent d'avant la crise corona, mais il est clair que le support numérique pour l'apprentissage est une solution pour les RH. Avec cela, nous donnons également l'exemple aux autres, explique David Ducheyne, président de hrpro.be. Maintenant que nous devons travailler plus à distance et que le partage des connaissances en souffre de toute façon, nous devons trouver d'autres moyens de continuer à apprendre. 
Ducheyne souligne que le thème du congrès annuel du hrpro était l'apprentissage tout au long de la vie. Corona a fait que le congrès a été annulé et remplacé par un certain nombre de webinaires qui auront lieu plus tard dans l’année.

 

Jasper Verplanken, co-fondateur d'uman.ai, s'exprime ainsi : "La collaboration entre uman.ai et HRPRO est pour nous la réponse parfaite aux défis auxquels les communautés sont confrontées aujourd'hui : partager des connaissances sur ces temps de devoirs, de manière intuitive et accessible.

Nous avons immédiatement trouvé un terrain d'entente : à savoir que le partage des connaissances peut et doit être organisé différemment en ces temps. Pour une grande communauté telle que le HRPRO, nous sommes heureux de faire notre part pour organiser le partage des connaissances rapidement et efficacement. Le savoir doit pouvoir circuler librement, sans obstacles et par-dessus les murs.

Nous sommes très reconnaissants de pouvoir contribuer à cette vision et de pouvoir également mettre notre expertise personnelle en matière de partage des connaissances à la disposition de tous les membres du HRPRO via la plateforme.

Concrètement, les 3500 professionnels des RH qui sont membres des 9 associations membres auront la possibilité de partager leurs connaissances via la plateforme. Progressivement, l'expertise sera développée et partagée.

Hrpro.be a été fondé en 2016 et, outre les 9 organisations membres (VHR, Personeelsclub West-Vlaanderen, HR Lab, VOV, VOCAP, ProHR, HR Public, Epsilon, PMC), comprend également trois organisations partenaires (VBO, VDAB et Forem).

Plus d'informations sur https://www.hrpro.be   

 

Uman.ai a été fondée par Charles Boutens, Jasper Verplanken et Thomas Verschuere.

Plus d'informations sur https://www.uman.ai